Over AMORC

Doel en denkwijze

Het belangrijkste doel van een mystieke leerling is in harmonie te leven met zijn innerlijk zelf, met zijn medemens, en met het Hogere. Het uitgangspunt van AMORC is dualiteit. De mens heeft een uiterlijke en innerlijke kant, die elk hun eigen voedsel nodig hebben. Tijdens de opvoeding en reguliere scholing worden voornamelijk het stoffelijk lichaam en het denkvermogen getraind. De aandacht voor de innerlijke wereld blijft daar dikwijls bij achter. AMORC stelt belang in het evenwicht tussen deze drie menselijke polen. Zij geeft haar leerlingen een methodische, ondogmatische manier om hun spirituele kant te ontwikkelen. De harmonie in de menselijke persoonlijkheid kan slechts voortkomen uit het evenwicht van alle menselijke vermogens.

Door afgestemd te blijven op de hoogste beginselen in de natuur (of het universum, het kosmische, God, of een andere term die u hiervoor geschikt acht) komen verstand, gevoel en intuïtieve ontvankelijkheid in evenwicht. En dat is nodig, want ze zijn immers onderdeel van die natuur. Uit afstemming ontstaat harmonie: een voorwaarde die aan elke soort van positieve voortgang in de wereld ten grondslag ligt en terug te vinden is in alle manifestaties in de natuur.

Een onuitwisbare indruk

De Orde kent een aantal methoden om het gestelde doel te bereiken.

 • contemplatie (het bespiegelen van ideeën).
 • concentratie (het vormgeven aan ideeën door wilskracht).
 • meditatie (het loslaten van ideeën).

Deze methoden kunnen in de volgende vorm gestalte krijgen.

 • het thuis doornemen van de monografieën.
 • deelname aan het werk in de afdelingen.
 • lezingen voor leden en niet-leden (AMORC Academie).

Het mystieke werk bestrijkt vier aspecten.

 • intellectuele scholing: wat is een mysterieschool, hoe zien deze scholen de mens; hoe werken de spirituele wetten?
 • gevoelsmatige scholing: deelname aan rituelen binnen de afdelingen. Deze belichten – geënt op onder andere de Egyptische symboliek – de natuurwetten en de aard van de menselijke natuur. Daarnaast wordt het gevoelsleven van de leerling aangesproken doordat hij beseft deel uit te maken van een broederschap van mannen en vrouwen die zich inzetten voor een harmonieuze samenleving.
 • morele scholing: het geleerde brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Kennis is macht. Dit gaat zeker op voor kennis van de psychische wetten. Datgene wat verworven is, behoort voor onzelfzuchtige doeleinden te worden ingezet.
 • mystieke scholing: datgene wat slechts door ervaring ontstaat en niet of nauwelijks overdraagbaar is aan anderen. Op dit punt begint het werkelijke zwijgen.

De genoemde aspecten worden op evenwichtige wijze gemengd. Voor het volgen van mystieke scholing is geen speciale vooropleiding vereist. Scholing van het innerlijk Zelf vraagt veeleer een open geest.

Rozekruisersmanifesten

De Rozekruisersorde heeft gedurende haar bestaan meerdere manifesten gepubliceerd. De 3 meest recente hiervan kan je hieronder terugvinden.

Positio Fraternitatis Rosae Crucis

Dit manifest geeft u een inzicht in AMORC’s kijk op de actuele wereldsituatie, de dreigingen en de toekomstverwachting die we koesteren voor iedereen.

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis

Op de 400ste verjaardag van de publicatie van het eerste Rozekruisersmanifest, de Fama Fraternitatis, in 1614, publiceerde de Rozekruisers hun vijfde Rozekruisersmanifest – de Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis. Het is een oproep tot Ecologie, Humanisme en Spiritualiteit.

Nieuwe Chymische Bruiloft van Christian Rosenkreutz

Geïnspireerd door het derde Rozekruisersmanifest, de Chymische Bruiloft van Christian Rosenkreutz die 400 jaar geleden werd gepubliceerd, leidt de anonieme auteur van dit Rozekruisersmanifest (het zesde) ons naar een positieve kijk op de wereld via een alchemistische droom.

De Grootloge voor de Nederlandstalige Jurisdictie

De Orde is bestuurlijk onderverdeeld in zogenoemde ‘jurisdicties’, die zo mogelijk ieder een eigen taalgebied omvatten. Landsgrenzen spelen daarbij geen rol. Leden van een bepaalde jurisdictie worden door alle andere jurisdicties als zodanig erkend. De jurisdicties en hun leden vormen met de Opperste Grootloge de Orde.

AMORC
Elke jurisdictie wordt bestuurd door een ‘Grootloge’. De Grootloge van de Nederlandstalige Jurisdictie, waartoe Nederland, Nederlandstalig België, Aruba, de Nederlands sprekende Caribische eilanden en Suriname behoren, is in Den Haag gevestigd. Elke Grootloge richt binnen haar jurisdictie locale of regionale afdelingen op die, al naar gelang hun ledenaantal en werkzaamheden, ‘Loge’, ‘Chapter’ of ‘Pronaos’ worden genoemd. Deze afdelingen krijgen van de Grootloge waaronder zij ressorteren, als bevestiging van hun erkenning een Handvest uitgereikt. Zij worden bij hun activiteiten door de Grootloge gesteund en begeleid. De Opperste Grootloge heeft in het totaal van de openbare activiteiten een coördinerende functie.

In iedere jurisdictie wordt de Grootmeester bijgestaan door Grootloge-officianten, zoals de Grootraadsleden en de Regionaal Mentors.

Een Grootraadslid heeft, namens de Grootmeester, de algemene supervisie over alle Loges, Chapters en Pronaoi van een bepaald gebied of een bepaalde regio. Ieder Grootraadslid wordt in zijn taak bijgestaan door Regionaal Mentors. Alle Grootloge-officianten zijn uitsluitend aan de Grootmeester verantwoording verschuldigd.

De AMORC is een stichting zonder winstoogmerk en mag dus niet streven naar winst of materieel profijt. Haar gelden worden uitsluitend gebruikt om de algemene kosten in verband met haar spirituele activiteiten te dekken. De contributie wordt naar de Orde als zodanig overgemaakt. Met andere woorden, ze is niet een betaling voor voorrechten die de leden in het kader van hun lidmaatschap genieten, met name de maandelijkse toezending van de monografieën. Deze worden namelijk niet verkocht maar aan iedere Rozekruiser uitgeleend, als een bijzonder voorrecht van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de monografieën dan ook te worden geretourneerd.

Traditionele Martinisten Orde (TMO)
Het Martinisme is de naam die door Papus werd gegeven aan de spirituele beweging die is ontstaan uit de leringen van Louis-Claude de Saint-Martin. Louis-Claude de Saint-Martin was direct door inwijding verbonden met Papus. Tevens was hij leerling en secretaris van Martinès de Pasqually.

Louis-Claude de Saint-Martin is de grondlegger van het Martinisme geworden zonder daartoe ooit de bedoeling te hebben gehad.
Het Martinisme leeft vandaag de dag in binnen- en buitenland voort in de vele organisaties op dit gebied, waaronder de Traditionele Martinisten Orde, de TMO gelieerd aan de Aloude en Mystieke Orde Rosae Crucis, de AMORC, en is een voortzetting van de authentieke bronnen van het Martinisme, doorgegeven door filiatie.

De afdelingen van de Nederlandssprekende Gebieden van de AMORC

De Nederlandse Grootloge omvat 14 afdelingen in Nederland, België, Aruba, Curaçao en Suriname. Aan het hoofd van de Grootloge staat de Grootmeester.

De Grootloge kent drie soorten afdelingen: de Pronaos, de Chapter en de Loge. Traditioneel is de Pronaos de voorhof van de inwijdingstempel. Deze laatste is een Loge of een zogeheten ‘Chapter’. Het verschil tussen beide is, dat in de Loges Graadsinwijdingen worden gegeven. 

Elk jaar wordt op de vierde zondag in juni in alle afdelingen, ook internationaal, de Meditatie voor Vrede gehouden. Dit ritueel is toegankelijk voor leden en ter kennismaking ook voor geïnteresseerden in de AMORC

Tevens wordt rond de herfstequinox (rond 21 september) van elk jaar de Herdenkingsceremonie (of Piramidefeest) in elke afdeling gehouden. Ook deze ceremonie is toegankelijk voor belangstellenden. 

Meestal volgt na deze beide ceremonies een gezamenlijke broeder- & zustermaaltijd, met tijd voor ontspanning en contact.

N.B: de andere convocaties die in de afdelingen worden gehouden zijn alleen voor AMORC-leden.

Meer informatie over de Meditatie voor Vrede, de Herdenkingsceremonie en de afdelingen via: afdelingen@amorc.nl

De afdelingen van de Nederlandssprekende Gebieden van de Traditionele Martinisten Orde(TMO)

TMO omvat 5 afdelingen in Nederland, België, Curaçao en Suriname. aan het hoofd staat de Grootmeester.

Er zijn twee soorten afdelingen: de Heptade en de Werkplaats.

De TMO is toegankelijk voor alle AMORC leden die de Atriumgraden hebben afgerond (studerend vanaf de 1e Tempelgraad) en lid zijn van een plaatselijke AMORC afdeling.
De Nederlandtalige jurisdictie van de TMO kent Heptades en Werkplaatsen. De bijeenkomsten worden conventicules genoemd die eens per maand worden gehouden.
De conventicules die in de afdelingen worden gehouden zijn alleen voor TMO-leden.
Meer informatie over TMO en de afdelingen via: tmo@amorc.nl

AMORC
Loge Isis
–                     Zaaladres: Haags Logegebouw, 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag
Loge Paramaribo –     Zaaladres: Gravenberchstraat 2A, Paramaribo, Suriname

Chapter Aruba –          Zaaladres: Savaneta 202, Aruba, tel/fax: 5847426
Chapter Curaçao –      Zaaladres: Montezumaweg 143, Curaçao
Chapter Jan Coops –  Zaaladres: Amsterdamseweg 168, 1182 HK Amstelveen
Chapter Horus –          Zaaladres: Potgieterstraat 41, 5615 GC Eindhoven

Pronaos Arcanum –   Zaaladres: Emmäus, Kerkstraat 5, 1730 Asse, België
Atrium Atlantis –      Zaaladres: Gebouw van de Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
Atrium Cheops
Pronaos Chepera –    Zaaladres: Vrijmetselaarsgebouw, Arnhemsestraatweg 360, 6881 NK Velp
Pronaos It Ljocht –    Zaaladres: Odd Fellowhuis, Emmakade ZZ 48, 8933 AT Leeuwarden
Atrium Oase
Pronaos Saphire –    Zaaladres: Kiekenmarkt 39 (ingang links van de apotheek), 1000 Brussel, België
Pronaos Spinoza –   Zaaladres: Singel 341, 3311 HE Dordrecht


TMO
Heptade Clementius nr. 1 –
            p/a:  2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag
Heptade Jacob Boehme nr. 2 –     Zaaladres: Gravenberchstraat 2A, Parimaribo, Suriname
Werkplaats Saint Germain nr. 3 – Zaaladres: Montezumaweg 143, Willemstad, Curaçao
Werkplaats St. Michael nr. 4 –      Zaaladres: Kiekenmarkt 39, 1000 Brussel, België
Heptade Victor Michelet nr. 5 –    p/a: 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag

De AMORC Academie is een instituut dat werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Grootloge. De Academie organiseert lezingen over mystiek en aanverwante terreinen. Voorts geeft zij cursussen, en coördineert zij open dagen en andere activiteiten die door de Grootloge in samenwerking met de afdelingen worden georganiseerd.
Voor de activiteiten: onder het menu onder activiteiten.

De Junioren Orde der Toortsdragers

U kent natuurlijk de vele vragen van uw kinderen naar het hoe en waarom van de wereld en het leven. Wij willen ze graag een goed antwoord geven, maar het is vaak best moeilijk om vergelijkingen en associaties te vinden die zij begrijpen, waaraan ze ‘houvast’ hebben. Kunt u bijvoorbeeld zo maar meteen een zinvol antwoord geven op de vraag: “Mamma, is God een aardige meneer?”, of “Waarom zijn er sterren?”. Door de vele ontroerende, humoristische en soms ook moeilijke vragen van uw kind zult u telkens weer proberen aan het begripsvermogen van uw kind tegemoet te komen.

Eén van de middelen die u daarvoor kunt gebruiken is het lezen van verhalen. De lessen van de Junioren Orde zijn korte verhaaltjes, waarin op voor kinderen begrijpelijke wijze dit soort vragen en ook problemen aan de orde komen. Ze kunnen een leidraad zijn voor het beantwoorden van vragen over de meest uiteenlopende aspecten van het leven. 

De Junioren Orde brengt de kinderen spelenderwijs liefde bij voor natuur, milieu, levensbeschouwing, cultuur, geschiedenis en kunst en bijvoorbeeld ook tolerantie en verdraagzaamheid ten opzichte van andere rassen en culturen. 

Zij legt de kinderen uit, hoe volkeren in het verleden hebben bijgedragen en ook nu nog bijdragen aan het ontstaan en de ontwikkeling van de beschaving. Tenslotte brengt zij, door middel van sprookjes, mythen, legenden en boeiende verhalen die kinderen aanspreken, onderscheidings- en relativeringsvermogen bij ten opzichte van de ons omringende wereld en allerlei vraagstukken.

Ieder lid van de Junioren Orde der Toortsdragers ontvangt iedere maand vier ‘lessen’ in verhaalvorm. Voor de allerjongsten zijn deze lessen zo opgesteld, dat een van de ouders ze hun kan voorlezen en na afloop over de inhoud ervan met hen praten. De lessen sluiten nauw op elkaar aan en laten een groot aantal onderwerpen in een langzaam opbouwend programma aan de orde komen. Voor de oudere kinderen zijn de lessen erop afgestemd dat zij ze zelf kunnen lezen en overdenken.

Op deze manier stimuleert de Junioren Orde de jeugdige belangstelling voor cultuur en wetenschap van uw kind en helpt zij mee bij het ontwikkelen van een terrein waar het reguliere onderwijs in deze tijd niet altijd aan toe komt.

Graadinwijdingen

Op diverse dagen in het jaar worden door de Loges Graadsinwijdingen gehouden. Tijdens deze inwijdingen worden de leden formeel bevorderd tot een hogere graad. Zij hernieuwen eerder afgelegde beloften. Via de symboliek van de inwijdingen wordt geappelleerd aan het innerlijk bewustzijn, in al zijn stadia van groei.

Nieuwjaarviering

Op of omstreeks 21 maart treedt de zon het lentepunt binnen. Dit is van oudsher de datum waarop de Orde het nieuwe jaar herdenkt. De jaartelling van AMORC loopt van 21 maart tot 21 maart. De leden gedenken het aanbreken van het lentepunt met een sober ritueel. Het is een gelegenheid om stil te staan bij het doel van het mystieke werk. Tevens worden aansluitend de ambtsdragers voor het nieuwe jaar beëdigd en geïnstalleerd. Beide plechtigheden zijn alleen toegankelijk voor leden.

Meditatie voor Vrede

Op de 4e zondag in juni wordt wereldwijd een Meditatie voor Vrede gehouden. Deze meditatie staat open voor leden en niet-leden. U kunt over de regionale data informatie krijgen bij de Grootloge (zie s.v.p. de hoofdpagina van deze site, onder ‘Grootloge en onderafdelingen’).

Piramideviering

Zes maanden na 21 maart, op 21 september, wordt het herfstpunt bereikt. Op deze datum wordt de bouw herdacht van de grote inwijdingspiramide van Gizeh in Egypte. Het is een gelegenheid waarbij de leden symbolisch een nieuwe piramide bouwen, die opgetrokken wordt uit hun goede gedachten en intenties. Er wordt stilgestaan bij de doelstellingen en de geschiedenis van de Orde. Zowel leden als hun genodigden kunnen hierbij aanwezig zijn. De plechtigheid wordt na afloop meestal opgeluisterd met een korte lezing of een andere activiteit, in informele sfeer.

Convent of Mystieke Dag

Elk jaar organiseert de Grootloge een bijeenkomst waarbij alle leden worden uitgenodigd. Afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment, wordt deze bijeenkomst gehouden in de vorm van een meerdaags Convent, dan wel in de vorm van een eendaagse Mystieke Dag. Tijdens deze gebeurtenissen worden rituele convocaties gehouden en vinden lezingen en andere activiteiten plaats. Voor introducés worden eveneens lezingen gehouden. Tijdens een besloten bijeenkomst voor leden worden de nieuwe ambtsdragers van de Grootloge beëdigd en geïnstalleerd.

Feest van het licht

In de winter nodigen de afdelingen hun leden uit voor een korte rituele plechtigheid, waarin de symboliek van het licht centraal staat. Leden-introducés zijn ook welkom. Het is dus een activiteit uitsluitend bestemd voor leden van de AMORC Deze dag wordt in veel gevallen besloten met een broedermaal of een andere informele activiteit.

De viering wordt gehouden ter gelegenheid van de winterzonnewende.

Plaatselijke initiatieven

De afdelingen kunnen in hun jaarprogramma activiteiten opnemen met een cultureel tintje. Zo kunnen er muziekuitvoeringen worden gegeven of kan een bezoek aan een museum of een natuurgebied worden georganiseerd, of een expositie worden gehouden.

 

Opperste Grootloge en Grootloges

Het hoogste orgaan van De Rozekruisers Orde AMORC is de Opperste Grootloge, onder leiding van de Imperator. Een administratief centrum is gevestigd in San José, Californië. De Opperste Grootloge omvat verscheidene Grootloges.

Overzicht alle Grootloges wereldwijd: www.amorc.org

Vrienden van AMORC

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Met trots stellen we een nieuwe loot aan de AMORC-stam aan u voor: ‘Vrienden van AMORC’.
Vrienden van AMORC is bedoeld voor iedereen die zich verbonden voelt met of geïnteresseerd is in het werk van de Rozekruisers Orde AMORC, maar (nog) geen lid (meer) is. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

Vrienden van AMORC ontvangen de volgende voordelen:
Een abonnement op de Nieuwsbrief, uitnodigingen voor openbare activiteiten van de AMORC Academie en voor activiteiten van de onderafdelingen van de regio, het bijwonen van ceremoniën (met uitzondering van de rituelen en inwijdingen). Ook kunnen Vrienden Conventen en Mystieke Dagen bezoeken. Vrienden zijn ook welkom bij de door AMORC georganiseerde reizen. Tijdens deze reizen zijn sommige rituelen en inwijdingen niet voor de Vrienden toegankelijk.

Als een Vriend van AMORC regelmatig een donatie doet, ontvangt deze Vriend, naast de genoemde voordelen, ook een abonnement op De Roos en éénmalig Liber 777 en Liber 888.

Kent u iemand die geïnteresseerd is om Vriend van AMORC te worden? Vraag hem of haar dan om een e-mail te sturen naar: vrienden@rozekruisers.nl

Van harte welkom!

Nieuwsbrief 8 Vrienden juni 2023

Nieuwsbrief 7 Vrienden mei 2023

Nieuwsbrief 6 Vrienden apr 2023

Nieuwsbrief 5 Vrienden mrt 2023

Nieuwsbrief 4 Vrienden febr 2023

Nieuwsbrief 3 Vrienden jan 2023

Nieuwsbrief 2 Vrienden dec 2022

Nieuwsbrief 1 Vrienden nov 2022

Bijlage: Flyer – Vrienden van AMORC

Kan ik met iemand een persoonlijk gesprek over de Orde krijgen?

Het antwoord hierop is vanzelfsprekend: “ja.” U kunt contact opnemen met de Grootloge in Den Haag. Telefoonnummer: 070-3464400. Ook kunt u een mailtje sturen. U kunt direct een bericht achterlaten. De Grootloge zal dan contact met u opnemen, en met u een afspraak regelen.

Is AMORC een religie?

AMORC. is geen religie, geen godsdienstige organisatie, geen sektarische, dogmatische vereniging. Binnen haar poorten wordt niet gediscussieerd over politieke of religieuze inzichten. Deze inzichten zijn het onvervreemdbaar eigendom van de leden. Iedereen, ongeacht ras, persoonlijke levensovertuiging, geaardheid, politieke of religieuze opvattingen, kan lid worden van AMORC, mits hij of zij de hoge idealen van de Rozekruisers indachtig is en handelt overeenkomstig de Constitutie en Statuten. AMORC respecteert de visie van andersdenkenden, wanneer die recht doen aan de algemene beginselen van menselijkheid. Onder haar leden telt zij aanhangers van vele levensbeschouwelijke stromingen.

Moet men lid zijn van een bepaalde levensbeschouwelijke of politieke richting om lid te kunnen worden?

Nee. AMORC erkent dat het lidmaatschap van religieuze en maatschappelijke instellingen een nuttige functie heeft. Geen enkel lid hoeft zijn keuzes op dit punt te wijzigen.

Is De Rozekruisers Orde AMORC een sekte?

Nee. AMORC is een mystiek-filosofische, culturele organisatie. Er is in haar leringen geen plaats voor dogmatiek, noch wordt één bepaalde persoon aangewezen als de belichaming van AMORC. De Rozekruisers van de AMORC. vormen een eclectische broederschap, dat wil zeggen dat zij in alle eeuwen gezocht hebben naar het goede, het schone en het ware, ongeacht uit welke bron dat afkomstig is. Dat sluit aan bij haar visie dat zij een universele mystieke wetenschap vertegenwoordigt.

Staat AMORC open voor vrouwen?

Mannen en vrouwen zijn gelijkelijk welkom. Dit is geheel in overeenstemming met de visie van AMORC op de betekenis van het fysieke lichaam. Het lichaam is het voertuig voor het spirituele levensbeginsel. Het vormt daarmee een dualiteit. In samenhang met het stoffelijk lichaam, dat biologisch gezien uniek is, wordt de persoonlijkheid gevormd, die eveneens uniek is. Er is geen reden om een mystieke school alleen voor mannen open te stellen. AMORC is, indachtig de grondvesting van de oudste mysterieschool in het oude Egypte, opengesteld voor beide geslachten, en ook de oprichters van de oudste mysterieschool bestonden uit mannen en vrouwen.

Mag een mysticus genieten van het aardse leven?

Iemand die een mystiek leven leidt, kan net zo van het leven genieten als ieder ander mens. De reden waarom hier soms aan wordt getwijfeld, is mogelijk de gedachte dat wanneer iemand zich in spirituele zaken verdiept, hij daarmee loskomt van de aardse beslommeringen, maar ook van de dingen die het leven veraangenamen. In het verlengde daarvan ontstaat dan de gedachte dat een mystieke leerling onthecht zou moeten zijn en dus niet meer van het leven mag of kan genieten. Het principe van de dualiteit in de menselijke persoonlijkheid wordt echter ook hier door AMORC gevolgd. Het fysieke lichaam en de zielepersoonlijkheid vragen beide hun eigen voedsel. Bovenal is AMORC geen dogmatische organisatie, en wil zij geen enkele invloed uitoefenen op het persoonlijke leven van haar leden.

Mag een lid van de Rozekruisers Orde AMORC vlees eten en alcohol gebruiken?

In feite hoort deze vraag niet te worden gericht aan een mystiek-filosofische, culturele organisatie als de AMORC Het misverstand in dezen is, dat er talloze groeperingen zijn die hun leden bepaalde dingen verbieden. Dat heeft sektarische trekken, en AMORC houdt zich daar verre van. AMORC wijst er in het onderricht wel op, dat de persoonlijkheid het beste functioneert wanneer de spirituele en lichamelijke mens in balans zijn. Dat een verkeerd voedingspatroon van invloed is op de lichamelijke en geestelijke gezondheid spreekt voor zich. AMORC zal dat in haar onderricht zeker wel eens aan de orde stellen. Maar dat standpunt vindt men ook in de medische en andere literatuur terug en is voor iedereen bijna een dagelijks onderwerp van gesprek. De leden van AMORC zijn vrij in de manier waarop zij hun leven inrichten.

Hoe staat de AMORC tegenover organisaties die een Meester aanwijzen als de vertegenwoordiging van hun filosofie of als degene die persoonlijke aanwijzingen aan de studerenden geeft?

Wanneer iemand zich gesterkt voelt door de aanwezigheid van een persoon die zich als Meester presenteert en hem begeleidt bij zijn mystieke ontwikkelingstocht, dan is er niets op tegen dat zo iemand zich door een dergelijke leraar laat leiden of inspireren. Binnen AMORC zult u een leraar-leerlingsysteem in de zin van een meester die zijn leerling vertelt wat hij moet doen, vergeefs zoeken. De filosofie van AMORC benadrukt, dat de beste manier om zich innerlijk te ontwikkelen, gelegen is in de afstemming op het innerlijk Zelf. AMORC onderkent wel, dat het van belang kan zijn dat een leerling in bepaalde gevallen persoonlijke ondersteuning krijgt. Daarom is er het instituut van de klassemeester. Deze kan vragen van de leerling beantwoorden, maar blijft op de achtergrond en is zelfs niet met naam en toenaam aan het bewuste lid bekend. De contacten tussen de leden en hun klassemeesters lopen via de Grootloge. Hiermee wordt gewaarborgd dat de leerling allereerst zijn eigen meester is, en dat er binnen de AMORC geen goeroes optreden. Aan het hoofd van de plaatselijke afdelingen staan functionarissen die met de titel ‘Meester’ worden aangeduid. Dit is echter een symbolische titel.

Wat is de esoterische Federatie?

De Fédération Universelle des Ordres et Sociétés Initiatiques (FUDOESI) was een verbond van ongeveer vijftien esoterische organisaties. Zij voerden werk van de Grote Witte Broederschap uit. Ook verleenden zij esoterische inwijdingen. De enige vertegenwoordigers van deze Federatie in dit deel van de westelijke wereld waren AMORC (de internationale jurisdictie van Noord­ en Zuid­-Amerika, het Britse Gemenebest, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Nederland en Afrika) en haar onderafdeling, de Traditionele Martinisten Orde. De FUDOESI is thans niet zichtbaar werkzaam.

Is AMORC verbonden met andere metafysische of mystieke verenigingen?

AMORC is niet verwant met andere organisaties, behalve met de Grote Federatie van esoterische lichamen (FUDOESI), en met de Traditionele Martinisten Orde.

Wat heeft AMORC te bieden dat bij anderen niet te vinden is? 

Het ligt niet in de lijn van AMORC om zichzelf met andere organisaties te vergelijken. Vele mystieke groeperingen hebben in de geschiedenis van de menselijke beschaving een belangrijke, positieve rol gespeeld. Wanneer iemand zich bij een groepering aansluit, gebeurt dat deels op gevoelsmatige en intuïtieve gronden, deels op grond van verstandelijke overwegingen. De leringen van AMORC komen tegemoet aan vele aspecten van de menselijke persoonlijkheid:

 • Het emotionele vlak. Het samenwerken met anderen die dezelfde leergierigheid tentoonspreiden, is stimulerend. Het deelnemen aan een eeuwenoude school is een geweldige onderneming. Het besef zich op een pad te bevinden dat is uitgesleten door de voetstappen van de grootste geesten uit de geschiedenis, is een opwindende gewaarwording. Door deel te nemen aan het werk van de Rozekruisers kunt u kennis maken en samenwerken met gelijkgezinden. Wie een leerling is van het Rozekruis, voelt zich beschermd en opgenomen in iets dat groter is dan hemzelf.
 • Het rationele vlak. De leerlingen leren meer over zichzelf en het innerlijk van de mens. Hun begrip van het leven neemt toe. De mystieke kant van het werk gaat heel goed samen met de westers geörienteerde benadering, die op de wetenschappelijke methode leunt.
 • Het psychische vlak. Zeer vele leden bemerken dat hun intuïtie en buitenzintuiglijk waarnemingsvermogen toenemen als gevolg van hun werk als Rozekruiser. Het is bekend dat het langdurig geconcentreerd zijn op het mystieke werk deze vermogens scherpt.
 • Het spirituele vlak. Mystieke afstemming brengt een bepaalde snaar in ons aan het trillen die het beste te omschrijven is als eenwording met het kosmische. Er wordt niet alleen een band gesmeed met het hogere, maar ook met de omgeving waarin wij dagelijks verkeren. De kracht van de geest is buiten de mysteriescholen nog nauwelijks onderzocht. Binnen de mysterieschool staat het vast, dat langdurige en gedegen spirituele scholing ons ook kennis en beheersing brengen op dat vlak.

Bedenk, dat voor u de belangrijkste manier om vast te stellen of AMORC een goede Alma Mater (voedstermoeder) is, bepaald wordt door de wijze waarop u anderen leert kennen die reeds van AMORC deel uitmaken. De beste aanbeveling vormt het gedrag van degenen die reeds zijn aangesloten. AMORC heeft, als inwijdingsschool, een uitzonderlijk systeem van onderricht. Zij is niet dogmatisch, geeft aan haar leden de volle ruimte om zich te ontplooien naar hun eigen inzicht, en poogt het menselijke bewustzijn tot een grotere realisatie van het innerlijk Zelf te brengen. Voor vele mensen is dit een pad gebleken dat bij hun diepste verlangens aansluit.

Op welke wijze verschilt AMORC van andere mystieke, wetenschappelijke of occulte scholen?

De Rozekruisers Orde AMORC is niet een persoonlijk gestichte school of een individuele of persoonlijke filosofie die door één individu of door een kleine groep mensen is ontworpen. AMORC is een internationale broederschap met afdelingen, een onderzoeksinstituut (de Rozekruisers Universiteit) en een gegradueerd systeem van onderricht dat door de eeuwen heen is aangevuld met bijdragen van verlichte persoonlijkheden. AMORC is in de eerste plaats een broederschap met een praktisch onderrichtsysteem. Zij is geen theoretische of speculatieve school en houdt zich niet uitsluitend bezig met occulte onderwerpen. Het gaat om het praktische nut van het onderricht. Wat onderwezen wordt, kan direct in de dagelijkse praktijk worden getoetst.

Wat omvat de filosofie van De Rozekruisers Orde AMORC?

AMORC biedt een systeem dat u in staat stelt uw vermogens te activeren op lichamelijk, mentaal, psychisch en spiritueel gebied. De leringen dragen ertoe bij dat de vijf zintuigen beter functioneren. De gevoeligheid op psychisch gebied, die anders slapend zou zijn gebleven, wordt tot werkzaamheid gewekt. Het programma biedt de leerling toegang tot een breed kennisgebied. Er wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld, variërend van metafysica en psychologie tot filosofie en wetenschap. Zij omvatten ademhalingsoefeningen, afstemming, ontspanningstechnieken, het ontwikkelen van intuïtie, het gebruiken van visualisatie als middel om doeleinden te realiseren, en nog vele andere zaken. De nadruk wordt gelegd op eigen werkzaamheid, tolerantie, vrijheid van gedachten, en eigen verantwoordelijkheid.

Wat betekenen de termen mystiek en metafysica?

Het woord mystiek kan worden gedefinieerd als ‘een spirituele tak van wetenschap die gericht is op afstemming op het hogere Zelf, door meditatie, contemplatie en concentratie’. Het Rozekruisers­onderricht gaat ervan uit dat deze afstemming in principe voor ieder mens bereikbaar is. Onder metafysica wordt verstaan, het gebied dat buiten dat van de vijf zintuigen ligt; het is het terrein van intuïtie, visualisatie, genezingstechnieken, et cetera. De Rozekruisersleringen omvatten zowel mystiek als metafysica.

Welke rol spelen rituelen in het werk van de Rozekruisers?

De Rozekruisers Orde AMORC is een inwijdingsbroederschap. Zij is niet zo maar een vereniging waar de leden een cursus volgen. Zij gaan door allerlei stadia van hun mystieke werk, van graad tot graad. Wanneer zij deelnemen aan inwijdingen en installatie ­plechtigheden, aan ceremonies, en hun oefeningen doen en de theoretische en praktische kant daarvan onderzoeken, drukt dit een onuitwisbaar stempel op hun persoonlijkheid. De mens is gevoelig voor symboliek. De schoonheid van een ritueel waarin de beginselen van de natuur tot uitdrukking worden gebracht via teksten, attributen, gewaden, muziek, klank en belichting, en via de symbolische rol die functionarissen vervullen, verhoogt de menselijke gevoeligheid voor de wereld die diep binnen in hem aanwezig is. Een ritueel is als een sleutel die op het slot van een nog verborgen schatkamer past. Rituele handelingen appelleren aan ons gevoel voor romantiek: wij hebben een diepgevoelde behoefte om datgene wat verborgen is aan het licht te brengen. Er is iets magnetisch aan het verborgene in onze persoonlijkheid. Als wij weten dat het er is, willen wij het proberen te ontraadselen. Het ritueel is een goed middel om deze speurtocht tot een succes te maken.

Een inwijding is een ritueel om te markeren dat de leerling een bepaalde mijlpaal in zijn mystieke werk heeft bereikt. Tijdens de inwijding worden mystieke beginselen in gedramatiseerde vorm onder de aandacht gebracht. Bijna alle graden van De Rozekruisers Orde AMORC gaan vergezeld van een graadsinwijding, die in zijn verkorte vorm thuis uitgevoerd kan worden, en in zijn complete vorm wordt verleend in een Rozekruisers-Loge.

Is AMORC commercieel, aangezien een contributie wordt geheven?

De leden betalen een bijdrage aan de Grootloge, zoals dat in elke broederschap gebruikelijk is. Deze gelden dienen ter dekking van de lopende uitgaven aan gebouwen, het administratieve apparaat, het maandblad, et cetera. Het lesmateriaal van AMORC wordt niet verkocht, maar uitgeleend. Wie behalve bij de landelijke Grootloge ook bij een regionale afdeling is aangesloten, betaalt tevens een bescheiden bijdrage aan de afdeling. Verder wordt evenmin binnen de afdelingen voor het daar gegeven onderricht betaald. Een uitzondering kan zijn, het volgen van bijvoorbeeld een aparte meditatiecursus, tegen een minimale vergoeding. De rechtsvorm van AMORC is een stichting: een organisatie zonder winstoogmerk. Zij geeft geen aandelen uit. De renten, activa en fondsen van AMORC worden niet beheerd door één bepaalde officiant, en ze komen ook niet ten goede van personen. Alle gebouwen en eigendommen van de organisatie staan op naam van AMORC. Op het materiële vlak probeert de Orde haar bezittingen te bestendigen met een zo klein mogelijke schuldenlast. Zo kan de organisatie tot ver in de toekomst haar idealen, leringen, beginselen en algemene werkzaamheden handhaven. Om deze reden is de rechtsvorm van AMORC zo gekozen, dat niemand zich haar eigendommen kan toeëigenen. De ambtsdragers van de Orde binnen de afdelingen ontvangen geen salaris of vergoeding. Zij dragen belangeloos bij aan het werk in hun afdeling, op vrijwillige basis, zonder financiële verplichtingen anders dan hun gewone ledenbijdrage, en zonder financiële compensatie.

Hebben de Rozekruisers van AMORC een ‘toekomstige wereldleraar’, zoals andere scholen die soms hebben?

Nee. De eerstvolgende grote Meester die voor iedereen komt, is veeleer de Innerlijke Meester, en niet een persoon, die bij één taal of één school hoort. De Rozekruisers van AMORC hebben nooit financiële of andere hulp gevraagd voor het ondersteunen van zulke meesters.

Op welke manier zet de AMORC de aloude broederschap voort?

De aloude leringen worden uitgedragen met vondsten uit de wetenschappelijke wereld. Op die manier kan de student op moderne wijze het meeste profijt uit de leringen te trekken en de problemen van alle dag het hoofd bieden. Zijn kennis en inzicht deelt hij met de leden van zijn broederschap en met de wereld. In de kring van ingewijden blijft het verworvene bewaard.

Wat vraagt AMORC van haar leden?

Een open geest, en … geduld. Het mystieke pad van ontwikkeling kan niet met zevenmijlslaarzen worden belopen. Innerlijke ontwikkeling kost tijd, uithoudingsvermogen en bovenal het nastreven van een ideaal. Dat ideaal wordt deels door AMORC omschreven, deels door de leden zelf vastgesteld. AMORC biedt een langdurige, structurele scholing. Er is niet veel tijd nodig om de monografieën door te nemen. Elke nieuwe dag biedt vele gelegenheden om het geleerde in praktijk te brengen en te toetsen. Mystieke ontwikkeling is evenwel een langdurig proces, dat veel zelfdiscipline vraagt. Het vraagt overgave en is een kwestie van geven en nemen. Eén ding is zeker: wanneer u zich inzet voor uw persoonlijke ontwikkeling, zal er een totaal nieuwe wereld voor u opengaan.

Hoeveel tijd moet ik per week besteden aan het doornemen van de monografieën?

Wanneer u per week een uur besteedt aan het verstandelijk in u opnemen van de monografieën en aan het uitvoeren van de mentale oefeningen die u daarin regelmatig aantreft, dan heeft u een voldoende tempo. Het mystieke werk is zo opgezet, dat u de meeste oefeningen gewoon door de week kunt voortzetten op elk geschikt moment. Zo zijn er concentratie­oefeningen die slechts een paar minuten tijd vergen, en zich ertoe lenen om op een rustig moment overdag gedaan te worden, bijvoorbeeld op uw werk.

Welke visie heeft AMORC op haar aspirant­leden?

AMORC heeft niet de pretentie dat haar aspirant­leden in de een of andere ongewenste situatie verkeren waaruit AMORC hen zou moet verlossen. Integendeel. AMORC gaat er vanuit, dat ieder mens over een geweldig arsenaal aan innerlijke vermogens beschikt, die in de huidige tijd binnen het gewone onderwijssysteem niet of nauwelijks worden geactiveerd. Juist het belevendigen van wat binnen de leden zelf aanwezig is, stelt hen in staat om zelf te bepalen hoe zij hun leven het beste kunnen inrichten, en welke visie zij willen ontwikkelen. AMORC doet dus niets anders dan haar leden te laten zien over welke vermogens zij zelf beschikken. Net zoals een meesterschilder zijn leerling laat zien welke technieken er zijn om de talenten die de leerling reeds bezit, tot volle bloei te laten komen.

Is het raadzaam dat ik mijn leven anders inricht wanneer ik lid ben van AMORC?

Dit kunt u geheel zelf bepalen. Het kan zijn dat u na enige tijd van mening bent dat het verstandig is om een bepaalde aanpassing in uw leven aan te brengen. Dit kan betrekking hebben op het voedsel dat u eet, of op gedragspatronen. Mogelijk wilt u zelfs uw dagelijkse werkzaamheden veranderen. Het zal echter steeds een aanpassing zijn die op uw persoonlijke keuze en ontwikkeling berust. AMORC stelt haar leden geen vragen die op hun persoonlijke leefpatroon betrekking hebben. Er wordt door AMORC geen enkele aandrang op u uitgeoefend om uw leven te veranderen.

Waarop baseert AMORC haar leringen?

AMORC is een eclectische broederschap. Dat wil zeggen dat zij in haar leringen alle elementen opneemt die langdurig beproefd zijn en hun waarde hebben bewezen. Om deze reden kan ook niet één persoon worden aangewezen als de opsteller van de filosofie en het onderricht. De leden van AMORC zoeken voortdurend naar de wetmatigheden in het bestaan. De neerslag daarvan vindt u in de filosofie van AMORC en in de monografieën terug.

Hoe veel tijd vergt de mystieke ontwikkeling?

Uw vooruitgang is in feite een oneindig proces. Er is geen einde aan de mystieke ontwikkeling van de mens. U kunt zich onbeperkt verdiepen in mystiek werk. De kracht van ontwikkeling ligt in de herhaling. De gegeven mentale oefeningen kunnen voortdurend toegepast worden. Ook aan het werk binnen de afdelingen kunnen de leden hun leven lang deelnemen.

Kan ik AMORC testamentair gedenken?

Ja. Wanneer u in uw testament AMORC als begunstigde wilt opnemen, kunt u dit via een notaris regelen. Voor vragen over legaten kunt u contact opnemen met de Grootloge.

Wat is het doel van de afdelingen?

U kunt besluiten om sanctumlid te zijn – dat wil zeggen uitsluitend aangesloten te zijn bij de Grootloge – en thuis aan uw ontwikkeling te werken. Misschien mist u dan de gelegenheid om met uw medeleden van gedachten te wisselen. Wanneer u behalve sanctumlid ook lid bent van een afdeling, kunt u anderen ontmoeten die met u hetzelfde pad bewandelen, ook al doet iedereen dat op zijn eigen manier. U kunt binnen de afdeling deelnemen aan de inspirerende rituele bijeenkomsten. Tijdens de rituelen worden de universele wetmatigheden zoals die in de monografieèn worden behandeld, op symbolische wijze onder de aandacht gebracht. Er is tijd om gezamenlijk te mediteren en er wordt een korte lezing gehouden. Na afloop blijven vele leden nog een tijdlang in informele sfeer bijeen. De afdeling biedt u de gelegenheid om dienstbaar te zijn, hetzij als deelnemer, hetzij als lid van een commissie of werkgroep, al naar gelang dit door het zittende bestuur mogelijk wordt geacht.

Verwacht AMORC dat het lid zijn ontwikkeling beperkt tot wat AMORC hem biedt?

AMORC is een ‘eclectische’ inwijdingsschool, wat betekent dat de leden aangemoedigd worden om die terreinen te bestuderen die hun interesse hebben, vast te stellen wat onomstotelijk waar is, en daarvan het goede te behouden. Gedurende hun werk worden de leden in de monografieën vaak aangespoord om hun visie te verbreden door naar bibliotheken te gaan en boeken te lezen over diverse onderwerpen. Dit verbreedt hun kijk op het leven. Tegelijkertijd bereidt het mystieke werk hen erop voor om alles te onderzoeken wat zij tegenkomen. Via hun intuïtie leren zij te onderscheiden wat wat is.

Hoe lang dient iemand lid te blijven van AMORC?

Geen enkel lid wordt gedwongen om langer lid te blijven dan hij zelf wil. Elk lid kan de organisatie verlaten zodra hij dat wil. Er wordt geen enkele invloed op hem uitgeoefend om zijn lidmaatschap te continueren. Uiteraard is AMORC geïnteresseerd in iemands beweegredenen om het mystieke pad van AMORC te verlaten. Niemand echter is gehouden zijn motieven op dit punt aan AMORC kenbaar te maken. Daarin zijn de leden volledig vrij.