FAQ

Kan ik met iemand een persoonlijk gesprek over de Orde krijgen?

Het antwoord hierop is vanzelfsprekend: “ja.” U kunt contact opnemen met de Grootloge in Den Haag. Telefoonnummer: 070-3464400. Ook kunt u een mailtje sturen. U kunt direct een bericht achterlaten. De Grootloge zal dan contact met u opnemen, en met u een afspraak regelen.

Is A.M.O.R.C. een religie?

A.M.O.R.C. is geen religie, geen godsdienstige organisatie, geen sektarische, dogmatische vereniging. Binnen haar poorten wordt niet gediscussieerd over politieke of religieuze inzichten. Deze inzichten zijn het onvervreemdbaar eigendom van de leden. Iedereen, ongeacht ras, persoonlijke levensovertuiging, geaardheid, politieke of religieuze opvattingen, kan lid worden van A.M.O.R.C., mits hij of zij de hoge idealen van de Rozekruisers indachtig is en handelt overeenkomstig de Constitutie en Statuten. A.M.O.R.C. respecteert de visie van andersdenkenden, wanneer die recht doen aan de algemene beginselen van menselijkheid. Onder haar leden telt zij aanhangers van vele levensbeschouwelijke stromingen.

Moet men lid zijn van een bepaalde levensbeschouwelijke of politieke richting om lid te kunnen worden?

Nee. A.M.O.R.C. erkent, dat het lidmaatschap van religieuze en maatschappelijke instellingen een nuttige functie heeft. Geen enkel lid hoeft zijn keuzes op dit punt te wijzigen.

Is De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. een sekte?

Nee. A.M.O.R.C. is een mystiek-filosofische, culturele organisatie. Er is in haar leringen geen plaats voor dogmatiek, noch wordt één bepaalde persoon aangewezen als de belichaming van A.M.O.R.C. De Rozekruisers van de A.M.O.R.C. vormen een eclectische broederschap, dat wil zeggen dat zij in alle eeuwen gezocht hebben naar het goede, het schone en het ware, ongeacht uit welke bron dat afkomstig is. Dat sluit aan bij haar visie dat zij een universele mystieke wetenschap vertegenwoordigt.

Staat A.M.O.R.C. open voor vrouwen?

Mannen en vrouwen zijn gelijkelijk welkom. Dit is geheel in overeenstemming met de visie van A.M.O.R.C. op de betekenis van het fysieke lichaam. Het lichaam is het voertuig voor het spirituele levensbeginsel. Het vormt daarmee een dualiteit. In samenhang met het stoffelijk lichaam, dat biologisch gezien uniek is, wordt de persoonlijkheid gevormd, die eveneens uniek is. Er is geen reden om een mystieke school alleen voor mannen open te stellen. A.M.O.R.C. is, indachtig de grondvesting van de oudste mysterieschool in het oude Egypte, opengesteld voor beide geslachten, en ook de oprichters van de oudste mysterieschool bestonden uit mannen en vrouwen.

Mag een mysticus genieten van het aardse leven?

Iemand die een mystiek leven leidt, kan net zo van het leven genieten als ieder ander mens. De reden waarom hier soms aan wordt getwijfeld, is mogelijk de gedachte dat wanneer iemand zich in spirituele zaken verdiept, hij daarmee loskomt van de aardse beslommeringen, maar ook van de dingen die het leven veraangenamen. In het verlengde daarvan ontstaat dan de gedachte dat een mystieke leerling onthecht zou moeten zijn en dus niet meer van het leven mag of kan genieten. Het principe van de dualiteit in de menselijke persoonlijkheid wordt echter ook hier door A.M.O.R.C. gevolgd. Het fysieke lichaam en de zielepersoonlijkheid vragen beide hun eigen voedsel. Bovenal is A.M.O.R.C. geen dogmatische organisatie, en wil zij geen enkele invloed uitoefenen op het persoonlijke leven van haar leden.

Mag een lid van de Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. vlees eten en alcohol gebruiken?

In feite hoort deze vraag niet te worden gericht aan een mystiek-filosofische, culturele organisatie als de A.M.O.R.C. Het misverstand in dezen is, dat er talloze groeperingen zijn die hun leden bepaalde dingen verbieden. Dat heeft sektarische trekken, en A.M.O.R.C. houdt zich daar verre van. A.M.O.R.C. wijst er in het onderricht wel op, dat de persoonlijkheid het beste functioneert wanneer de spirituele en lichamelijke mens in balans zijn. Dat een verkeerd voedingspatroon van invloed is op de lichamelijke en geestelijke gezondheid spreekt vanzelf. A.M.O.R.C. zal dat in haar onderricht zeker wel eens aan de orde stellen. Maar dat standpunt vindt men ook in de medische en andere literatuur terug en is voor iedereen bijna een dagelijks onderwerp van gesprek. De leden van A.M.O.R.C. zijn vrij in de manier waarop zij hun leven inrichten.

Hoe staat de A.M.O.R.C. tegenover organisaties die een Meester aanwijzen als de vertegenwoordiging van hun filosofie of als degene die persoonlijke aanwijzingen aan de studerenden geeft?

Wanneer iemand zich gesterkt voelt door de aanwezigheid van een persoon die zich als Meester presenteert en hem begeleidt bij zijn mystieke ontwikkelingstocht, dan is er niets op tegen dat zo iemand zich door een dergelijke leraar laat leiden of inspireren. Binnen A.M.O.R.C. zult u een leraar-leerlingsysteem in de zin van een meester die zijn leerling vertelt wat hij moet doen, vergeefs zoeken. De filosofie van A.M.O.R.C. benadrukt, dat de beste manier om zich innerlijk te ontwikkelen, gelegen is in de afstemming op het innerlijk Zelf. A.M.O.R.C. onderkent wel, dat het van belang kan zijn dat een leerling in bepaalde gevallen persoonlijke ondersteuning krijgt. Daarom is er het instituut van de klassemeester. Deze kan vragen van de leerling beantwoorden, maar blijft op de achtergrond en is zelfs niet met naam en toenaam aan het bewuste lid bekend. De contacten tussen de leden en hun klassemeesters lopen via de Grootloge. Hiermee wordt gewaarborgd dat de leerling allereerst zijn eigen meester is, en dat er binnen de A.M.O.R.C. geen goeroes optreden. Aan het hoofd van de plaatselijke afdelingen staan functionarissen die met de titel ‘Meester’ worden aangeduid. Dit is echter een symbolische titel.

Wat is de esoterische Federatie?

De Fédération Universelle des Ordres et Sociétés Initiatiques (FUDOESI) was een verbond van ongeveer vijftien esoterische organisaties. Zij voerden werk van de Grote Witte Broederschap uit. Ook verleenden zij esoterische inwijdingen. De enige vertegenwoordigers van deze Federatie in dit deel van de westelijke wereld waren A.M.O.R.C. (de internationale jurisdictie van Noord­ en Zuid­Amerika, het Britse Gemenebest, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Nederland en Afrika) en haar onderafdeling, de Traditionele Martinisten Orde. De FUDOESI is thans niet zichtbaar werkzaam.

Is A.M.O.R.C. verbonden met andere metafysische of mystieke verenigingen?

A.M.O.R.C. is niet verwant met andere organisaties, behalve met de Grote Federatie van esoterische lichamen (FUDOESI), en met de Traditionele Martinisten Orde.

Wat heeft A.M.O.R.C. te bieden dat bij anderen niet te vinden is? 

Het ligt niet in de lijn van A.M.O.R.C. om zichzelf met andere organisaties te vergelijken. Vele mystieke groeperingen hebben in de geschiedenis van de menselijke beschaving een belangrijke, positieve rol gespeeld. Wanneer iemand zich bij een groepering aansluit, gebeurt dat deels op gevoelsmatige en intuïtieve gronden, deels op grond van verstandelijke overwegingen. De leringen van A.M.O.R.C. komen tegemoet aan vele aspecten van de menselijke persoonlijkheid:

  • Het emotionele vlak. Het samenwerken met anderen die dezelfde leergierigheid tentoonspreiden, is stimulerend. Het deelnemen aan een eeuwenoude school is een geweldige onderneming. Het besef zich op een pad te bevinden dat is uitgesleten door de voetstappen van de grootste geesten uit de geschiedenis, is een opwindende gewaarwording. Door deel te nemen aan het werk van de Rozekruisers kunt u kennis maken en samenwerken met gelijkgezinden. Wie een leerling is van het Rozekruis, voelt zich beschermd en opgenomen in iets dat groter is dan hemzelf.
  • Het rationele vlak. De leerlingen leren meer over zichzelf en het innerlijk van de mens. Hun begrip van het leven neemt toe. De mystieke kant van het werk gaat heel goed samen met de westers geörienteerde benadering, die op de wetenschappelijke methode leunt.
  • Het psychische vlak. Zeer vele leden bemerken dat hun intuïtie en buitenzintuiglijk waarnemingsvermogen toenemen als gevolg van hun werk als Rozekruiser. Het is bekend dat het langdurig geconcentreerd zijn op het mystieke werk deze vermogens scherpt.
  • Het spirituele vlak. Mystieke afstemming brengt een bepaalde snaar in ons aan het trillen die het beste te omschrijven is als eenwording met het kosmische. Er wordt niet alleen een band gesmeed met het hogere, maar ook met de omgeving waarin wij dagelijks verkeren. De kracht van de geest is buiten de mysteriescholen nog nauwelijks onderzocht. Binnen de mysterieschool staat het vast, dat langdurige en gedegen spirituele scholing ons ook kennis en beheersing brengen op dat vlak.

 

Bedenk, dat voor u de belangrijkste manier om vast te stellen of A.M.O.R.C. een goede Alma Mater (voedstermoeder) is, bepaald wordt door de wijze waarop u anderen leert kennen die reeds van A.M.O.R.C. deel uitmaken. De beste aanbeveling vormt het gedrag van degenen die reeds zijn aangesloten. A.M.O.R.C. heeft, als inwijdingsschool, een uitzonderlijk systeem van onderricht. Zij is niet dogmatisch, geeft aan haar leden de volle ruimte om zich te ontplooien naar hun eigen inzicht, en poogt het menselijke bewustzijn tot een grotere realisatie van het innerlijk Zelf te brengen. Voor vele mensen is dit een pad gebleken dat bij hun diepste verlangens aansluit.

Op welke wijze verschilt A.M.O.R.C. van andere mystieke, wetenschappelijke of occulte scholen?

De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. is niet een persoonlijk gestichte school of een individuele of persoonlijke filosofie die door één individu of door een kleine groep mensen is ontworpen. A.M.O.R.C. is een internationale broederschap met afdelingen, een onderzoeksinstituut (de Rozekruisers Universiteit) en een gegradueerd systeem van onderricht dat door de eeuwen heen is aangevuld met bijdragen van verlichte persoonlijkheden. A.M.O.R.C. is in de eerste plaats een broederschap met een praktisch onderrichtsysteem. Zij is geen theoretische of speculatieve school en houdt zich niet uitsluitend bezig met occulte onderwerpen. Het gaat om het praktische nut van het onderricht. Wat onderwezen wordt, kan direct in de dagelijkse praktijk worden getoetst.

Wat omvat de filosofie van De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C.?

A.M.O.R.C. biedt een systeem dat u in staat stelt uw vermogens te activeren op lichamelijk, mentaal, psychisch en spiritueel gebied. De leringen dragen ertoe bij dat de vijf zintuigen beter functioneren. De gevoeligheid op psychisch gebied, die anders slapend zou zijn gebleven, wordt tot werkzaamheid gewekt. Het programma biedt de leerling toegang tot een breed kennisgebied. Er wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld, variërend van metafysica en psychology tot filosofie en wetenschap. Zij omvatten ademhalingsoefeningen, afstemming, ontspanningstechnieken, het ontwikkelen van intuïtie, het gebruiken van visualisatie als middel om doeleinden te realiseren, en nog vele andere zaken. De nadruk wordt gelegd op eigen werkzaamheid, tolerantie, vrijheid van gedachten, en eigen verantwoordelijkheid.

Wat betekenen de termen mystiek en metafysica?

Het woord mystiek kan worden gedefinieerd als ‘een spirituele tak van wetenschap die gericht is op afstemming op het hogere Zelf, door meditatie, contemplatie en concentratie’. Het Rozekruisers­onderricht gaat ervan uit dat deze afstemming in principe voor ieder mens bereikbaar is. Onder metafysica wordt verstaan, het gebied dat buiten dat van de vijf zintuigen ligt; het is het terrein van intuïtie, visualisatie, genezingstechnieken, et cetera. De Rozekruisersleringen omvatten zowel mystiek als metafysica.

Welke rol spelen rituelen in het werk van de Rozekruisers?

De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. is een inwijdingsbroederschap. Zij is niet zo maar een vereniging waar de leden een cursus volgen. Zij gaan door allerlei stadia van hun mystieke werk, van graad tot graad. Wanneer zij deelnemen aan inwijdingen en installatie­plechtigheden, aan ceremonies, en hun oefeningen doen en de theoretische en praktische kant daarvan onderzoeken, drukt dit een onuitwisbaar stempel op hun persoonlijkheid. De mens is gevoelig voor symboliek. De schoonheid van een ritueel waarin de beginselen van de natuur tot uitdrukking worden gebracht via teksten, attributen, gewaden, muziek, klank en belichting, en via de symbolische rol die functionarissen vervullen, verhoogt de menselijke gevoeligheid voor de wereld die diep binnen in hem aanwezig is. Een ritueel is als een sleutel die op het slot van een nog verborgen schatkamer past. Rituele handelingen appelleren aan ons gevoel voor romantiek: wij hebben een diepgevoelde behoefte om datgene wat verborgen is aan het licht te brengen. Er is iets magnetisch aan het verborgene in onze persoonlijkheid. Als wij weten dat het er is, willen wij het proberen te ontraadselen. Het ritueel is een goed middel om deze speurtocht tot een succes te maken.

Een inwijding is een ritueel om te markeren dat de leerling een bepaalde mijlpaal in zijn mystieke werk heeft bereikt. Tijdens de inwijding worden mystieke beginselen in gedramatiseerde vorm onder de aandacht gebracht. Bijna alle graden van De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. gaan vergezeld van een graadsinwijding, die in zijn verkorte vorm thuis uitgevoerd kan worden, en in zijn complete vorm wordt verleend in een Rozekruisers-Loge.

Is A.M.O.R.C. commercieel, aangezien een contributie wordt geheven?

De leden betalen een bijdrage aan de Grootloge, zoals dat in elke broederschap gebruikelijk is. Deze gelden dienen ter dekking van de lopende uitgaven aan gebouwen, het administratieve apparaat, het maandblad, et cetera. Het lesmateriaal van A.M.O.R.C. wordt niet verkocht, maar uitgeleend. Wie behalve bij de landelijke Grootloge ook bij een regionale afdeling is aangesloten, betaalt tevens een bescheiden bijdrage aan de afdeling. Verder wordt evenmin binnen de afdelingen voor het daar gegeven onderricht betaald. Een uitzondering kan zijn, het volgen van bijvoorbeeld een aparte meditatiecursus, tegen een minimale vergoeding. De rechtsvorm van A.M.O.R.C. is een stichting: een organisatie zonder winstoogmerk. Zij geeft geen aandelen uit. De renten, activa en fondsen van A.M.O.R.C. worden niet beheerd door één bepaalde officiant, en ze komen ook niet ten goede van personen. Alle gebouwen en eigendommen van de organisatie staan op naam van A.M.O.R.C. Op het materiële vlak probeert de Orde haar bezittingen te bestendigen met een zo klein mogelijke schuldenlast. Zo kan de organisatie tot ver in de toekomst haar idealen, leringen, beginselen en algemene werkzaamheden handhaven. Om deze reden is de rechtsvorm van A.M.O.R.C. zo gekozen, dat niemand zich haar eigendommen kan toeëigenen. De ambtsdragers van de Orde binnen de afdelingen ontvangen geen salaris of vergoeding. Zij dragen belangeloos bij aan het werk in hun afdeling, op vrijwillige basis, zonder financiële verplichtingen anders dan hun gewone ledenbijdrage, en zonder financiële compensatie.

Hebben de Rozekruisers van A.M.O.R.C. een ‘toekomstige wereldleraar’, zoals andere scholen die soms hebben?

Nee. De eerstvolgende grote Meester die voor iedereen komt, is veeleer de Innerlijke Meester, en niet een persoon, die bij één taal of één school hoort. De Rozekruisers van A.M.O.R.C. hebben nooit financiële of andere hulp gevraagd voor het ondersteunen van zulke meesters.

Op welke manier zet de A.M.O.R.C. de aloude broederschap voort?

De aloude leringen worden uitgedragen met vondsten uit de wetenschappelijke wereld. Op die manier kan de student op moderne wijze het meeste profijt uit de leringen te trekken en de problemen van alle dag het hoofd bieden. Zijn kennis en inzicht deelt hij met de leden van zijn broederschap en met de wereld. In de kring van ingewijden blijft het verworvene bewaard.

Wat vraagt A.M.O.R.C. van haar leden?

Een open geest, en … geduld. Het mystieke pad van ontwikkeling kan niet met zevenmijlslaarzen worden belopen. Innerlijke ontwikkeling kost tijd, uithoudingsvermogen en bovenal het nastreven van een ideaal. Dat ideaal wordt deels door A.M.O.R.C. omschreven, deels door de leden zelf vastgesteld. A.M.O.R.C. biedt een langdurige, structurele scholing. Er is niet veel tijd nodig om de monografieën door te nemen. Elke nieuwe dag biedt vele gelegenheden om het geleerde in praktijk te brengen en te toetsen. Mystieke ontwikkeling is evenwel een langdurig proces, dat veel zelfdiscipline vraagt. Het vraagt overgave en is een kwestie van geven en nemen. Eén ding is zeker: wanneer u zich inzet voor uw persoonlijke ontwikkeling, zal er een totaal nieuwe wereld voor u opengaan.

Hoeveel tijd moet ik per week besteden aan het doornemen van de monografieën?

Wanneer u per week een uur besteedt aan het verstandelijk in u opnemen van de monografieën en aan het uitvoeren van de mentale oefeningen die u daarin regelmatig aantreft, dan heeft u een voldoende tempo. Het mystieke werk is zo opgezet, dat u de meeste oefeningen gewoon door de week kunt voortzetten op elk geschikt moment. Zo zijn er concentratie­oefeningen die slechts een paar minuten tijd vergen, en zich ertoe lenen om op een rustig moment overdag gedaan te worden, bijvoorbeeld op uw werk.

Welke visie heeft A.M.O.R.C. op haar aspirant­leden?

A.M.O.R.C. heeft niet de pretentie dat haar aspirant­leden in de een of andere ongewenste situatie verkeren waaruit A.M.O.R.C. hen zou moet verlossen. Integendeel. A.M.O.R.C. gaat er vanuit, dat ieder mens over een geweldig arsenaal aan innerlijke vermogens beschikt, die in de huidige tijd binnen het gewone onderwijssysteem niet of nauwelijks worden geactiveerd. Juist het belevendigen van wat binnen de leden zelf aanwezig is, stelt hen in staat om zelf te bepalen hoe zij hun leven het beste kunnen inrichten, en welke visie zij willen ontwikkelen. A.M.O.R.C. doet dus niets anders dan haar leden te laten zien over welke vermogens zij zelf beschikken. Net zoals een meesterschilder zijn leerling laat zien welke technieken er zijn om de talenten die de leerling reeds bezit, tot volle bloei te laten komen.

Is het raadzaam dat ik mijn leven anders inricht wanneer ik lid ben van A.M.O.R.C.?

Dit kunt u geheel zelf bepalen. Het kan zijn dat u na enige tijd van mening bent dat het verstandig is om een bepaalde aanpassing in uw leven aan te brengen. Dit kan betrekking hebben op het voedsel dat u eet, of op gedragspatronen. Mogelijk wilt u zelfs uw dagelijkse werkzaamheden veranderen. Het zal echter steeds een aanpassing zijn die op uw persoonlijke keuze en ontwikkeling berust. A.M.O.R.C. stelt haar leden geen vragen die op hun persoonlijke leefpatroon betrekking hebben. Er wordt door A.M.O.R.C. geen enkele aandrang op u uitgeoefend om uw leven te veranderen.

Waarop baseert A.M.O.R.C. haar leringen?

A.M.O.R.C. is een eclectische broederschap. Dat wil zeggen dat zij in haar leringen alle elementen opneemt die langdurig beproefd zijn en hun waarde hebben bewezen. Om deze reden kan ook niet één persoon worden aangewezen als de opsteller van de filosofie en het onderricht. De leden van A.M.O.R.C. zoeken voortdurend naar de wetmatigheden in het bestaan. De neerslag daarvan vindt u in de filosofie van A.M.O.R.C. en in de monografieën terug.

Hoe veel tijd vergt de mystieke ontwikkeling?

Uw vooruitgang is in feite een oneindig proces. Er is geen einde aan de mystieke ontwikkeling van de mens. U kunt zich onbeperkt verdiepen in mystiek werk. De kracht van ontwikkeling ligt in de herhaling. De gegeven mentale oefeningen kunnen voortdurend toegepast worden. Ook aan het werk binnen de afdelingen kunnen de leden hun leven lang deelnemen.

Kan ik A.M.O.R.C. testamentair gedenken?

Ja. Wanneer u in uw testament A.M.O.R.C. als begunstigde wilt opnemen, kunt u dit via een notaris regelen. Voor vragen over legaten kunt u contact opnemen met de Grootloge.

Wat is het doel van de afdelingen?

U kunt besluiten om sanctumlid te zijn – dat wil zeggen uitsluitend aangesloten te zijn bij de Grootloge – en thuis aan uw ontwikkeling te werken. Misschien mist u dan de gelegenheid om met uw medeleden van gedachten te wisselen. Wanneer u behalve sanctumlid ook lid bent van een afdeling, kunt u anderen ontmoeten die met u hetzelfde pad bewandelen, ook al doet iedereen dat op zijn eigen manier. U kunt binnen de afdeling deelnemen aan de inspirerende rituele bijeenkomsten. Tijdens de rituelen worden de universele wetmatigheden zoals die in de monografieèn worden behandeld, op symbolische wijze onder de aandacht gebracht. Er is tijd om gezamenlijk te mediteren en er wordt een korte lezing gehouden. Na afloop blijven vele leden nog een tijdlang in informele sfeer bijeen. De afdeling biedt u de gelegenheid om dienstbaar te zijn, hetzij als deelnemer, hetzij als lid van een commissie of werkgroep, al naar gelang dit door het zittende bestuur mogelijk wordt geacht.

Verwacht A.M.O.R.C. dat het lid zijn ontwikkeling beperkt tot wat A.M.O.R.C. hem biedt?

A.M.O.R.C. is een ‘eclectische’ inwijdingsschool, wat betekent dat de leden aangemoedigd worden om die terreinen te bestuderen die hun interesse hebben, vast te stellen wat onomstotelijk waar is, en daarvan het goede te behouden. Gedurende hun werk worden de leden in de monografieën vaak aangespoord om hun visie te verbreden door naar bibliotheken te gaan en boeken te lezen over diverse onderwerpen. Dit verbreedt hun kijk op het leven. Tegelijkertijd bereidt het mystieke werk hen erop voor om alles te onderzoeken wat zij tegenkomen. Via hun intuïtie leren zij te onderscheiden wat wat is.

Hoe lang dient iemand lid te blijven van A.M.O.R.C.?

Geen enkel lid wordt gedwongen om langer lid te blijven dan hij zelf wil. Elk lid kan de organisatie verlaten zodra hij dat wil. Er wordt geen enkele invloed op hem uitgeoefend om zijn lidmaatschap te continueren. Uiteraard is A.M.O.R.C. geïnteresseerd in iemands beweegredenen om het mystieke pad van A.M.O.R.C. te verlaten. Niemand echter is gehouden zijn motieven op dit punt aan A.M.O.R.C. kenbaar te maken. Daarin zijn de leden volledig vrij.