De leefregels uit de Fama Fraternitatis

Onze Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis heeft haar wortels in het oude Egypte, in de school van de Essenen en in de mysteriecultussen van de oude Grieken en Romeinen. Onze Traditie werd beschermd en doorgegeven in Afrika en het Midden-Oosten door de Soefi’s en de Arabische geleerden. Volgens de Fama Fraternitatis bracht Christian Rosencreutz de kennis die hij in Afrika had opgedaan naar Europa, waar hij de broederschap stichtte die wij nu kennen als de Rozekruisers Orde. Alle mysteriescholen, broederschappen en ordes hebben en hadden hun regels die bovendien ook in de loop der tijden aangepast zijn aan de situatie waarin de leden zich bevonden.

In tijden van vervolging werden geheimhouding en de onderlinge loyaliteit tussen de leden op de proef gesteld. Op plaatsen en in tijden waar de Traditie meer vrijheid had, hebben wij het Licht onder de korenmaat vandaan kunnen halen en heeft het de mensen kunnen verlichten. Ik vind dat wij mogen stellen, dat met het verschijnen van de Fama Fraternitatis het Licht voor het eerst weer volop straalde in Europa. De bekende wegbereiders van de Verlichting waren mensen zoals Luther, Erasmus en Comenius. Anderen vinden dat de Verlichting begon met Galileo Galilei, Descartes of Newton. Maar ik ben van mening dat wij als Rozekruisers mogen stellen dat de Verlichting begon toen de onze broeders zichzelf voor het eerst bekend maakten aan de wereld.

De leefregels die in de Fama Fraternitatis staan beschreven, zijn niet een set regels die door de leiders van onze broederschap aan de leden zijn opgelegd. Ze zijn namelijk helemaal niet te vergelijken met de “Regels” die in die tijd golden voor kloosterordes en ridderordes. Die Regels, dat zijn hele wetboeken. De Regel van Benedictus heeft bijvoorbeeld 73 hoofdstukken en dat was al een aanzienlijke vereenvoudiging ten opzichte van oudere Regels. De regels die in de Fama Fraternitatis bekend gemaakt werden waren geen leefregels zoals de Regel van Benedictus. Het zijn slechts zes schijnbaar eenvoudige zinnetjes. Maar deze eenvoudige zinnen zijn grondteksten die hun geheimen pas prijsgeven nadat wij er over mediteren. Ik zal ze hier citeren in hun context:

 

“Toen nu deze acht broeders alles dienovereenkomstig geregeld en zodanig beschikt hadden, dat er nu geen bijzondere arbeid meer nodig was, en ook ieder volkomen de verborgen en openbare filosofie kon onderrichten, wilden zij ook niet langer bijeenblijven, maar (zoals in de aanvang was overeengekomen) verspreidden zij zich over alle landen, opdat niet alleen hun axiomata in het geheim door de geleerden dieper onderzocht zouden worden, maar ook, indien zij zelf, in een of ander land, enige dwaling waarnamen, zij elkaar daarvan in kennis konden stellen. Hun overeenkomst luidde als volgt:

  1. Niemand van hen zou een ander beroep uitoefenen dan zieken genezen, en wel kosteloos.
  2. Niemand van hen zou vanwege de broederschap genoodzaakt zijn een bepaald gewaad te dragen, maar zou zich naar de gewoonten van het land voegen.
  3. Ieder jaar, op de dag C. zou iedere broeder bij Sanctus Spiritus verschijnen, of de oorzaak van zijn wegblijven melden.
  4. Iedere broeder zou naar een waardig persoon uitzien, die hem na zijn dood zou kunnen opvolgen.
  5. Het woord R.C zou hun zegel, hun parool en hun karakter zijn.
  6. De broederschap zou honderd jaar geheim blijven.

Op deze zes artikelen verbonden zij zich jegens elkaar. De vijf broeders vertrokken en slechts de broeders B. en D. bleven een jaar lang bij vader C. Toen ook deze vertrokken, bleef zijn neef I.O. bij hem, zodat hij gedurende zijn levensdagen steeds twee van zijn broeders bij zich had.”

 

Ik wil u voorstellen om één van deze zinnen te onderzoeken. Doet er zich een situatie voor, waarvan u het gevoel krijgt dat een van deze artikelen van toepassing is, dan kunt u als volgt te werk gaan: Concentreert u zich op die zin. Bezie hem met uw objectieve bewustzijn van de praktische kant. Wat is de profane, stoffelijke betekenis van deze regel? Op welke manier is hij op u van toepassing? Of juist helemaal niet?

Als u zo enige tijd hebt besteed aan de aardse, dagelijkse consequenties, dan is het moment gekomen om de tweede stap te nemen: Contempleer de bedoeling van de schrijver van deze regel. Welke boodschap kan deze tekst, symbolisch, voor u hebben? Waarom kwam juist dit artikel bij u op? Op welke situaties is hij nog meer van toepassing? Wat kan de boodschap zijn op spiritueel gebied, op het gebied van de ziel en het bewustzijn?

Wanneer u het idee hebt dat u er met uw eigen subjectieve bewustzijn niet veel meer aan toe te voegen hebt, dan kunt u aan de derde fase beginnen: Mediteer nu in de stilte. Probeer niet meer na te denken, maar laat het aan het Kosmisch Bewustzijn over om u te inspireren.

Bij wijze van voorbeeld zal ik mijn eigen gedachten over de eerste zin met u delen:

 

“Ten eerste: Niemand van hen zou een ander beroep uitoefenen dan zieken genezen, en wel kosteloos”

De eerste van de zes leefregels die de broeders van het Rozekruis naleefden is een regel die direct met de kern van onze leringen te maken heeft. Het Rozekruisers genezers werk is één van de belangrijkste onderwerpen die de Orde aan de leden leert. Dit onderwerp begint al in de eerste leszending met het boekje Liber 888 De Raad van Troost.

De Rozekruisers genezingstechnieken komen in iedere fase van de studie terug. In het eerste anderhalf jaar van de studie wordt het fundament gelegd. Een paar jaar later is de hele zesde Tempelgraad aan genezing gewijd en ook in de hoogste graden ontvangt de leerling nog regelmatig nieuwe technieken die op de eerdere technieken voortbouwen.

Het is niet toegestaan om geld te vragen voor een behandeling met de Rozekruisers technieken, of het nu om gemagnetiseerd water gaat, een energetische behandeling of werk op afstand. Ook mag u deze technieken nooit toepassen in plaats van reguliere geneeskunde. Ons werk is daar juist een hele waardevolle aanvulling op. Alleen een arts of therapeut die naast zijn of haar reguliere werk ook Rozekruisers technieken gebruikt, is gerechtigd om een vergoeding te vragen voor genezerswerk. En dan niet meer dan het normale tarief voor het betreffende beroep.

De Raad van Troost zelf bestaat uit de Imperator, de Grootmeesters en Administrateurs, medewerkers van alle Grootloges en een klein gezelschap van gevorderde leden die zijn gespecialiseerd in genezing. Iedereen die om de hulp van de Raad van Troost wil vragen kan een briefje of een email sturen naar de Grootloge. Als u op de envelop of in de informatie regel Raad van Troost – vertrouwelijk schrijft, dan zal deze alleen gelezen worden door de coördinator van de Raad van Troost en de medewerker die u persoonlijk begeleidt. Alle correspondentie is strikt vertrouwelijk en wordt na beëindiging van het contact vernietigd.

Ons werk wordt vaak verward met gebedsgenezing. Maar de werkelijkheid is anders. Degene die een beroep doet op de Raad van Troost moet zelf ook actief  meewerken. De Raad van Troost maakt namelijk gebruik van de meest gevorderde technieken van genezing op afstand en niet van gebeden. De Raad van Troost is een kanaal voor de Kosmische levensenergie. En de ontvanger moet zich daar actief op afstemmen. Wij leveren bij wijze van spreken de stroom aan het stopcontact, maar de betrokkene moet daar zelf de stekker in steken. De betrokkene moet zèlf de aanvraag indienen of er in ieder geval van op de hoogte zijn en de afstemmingsinstructies kennen. U kunt dus niet de Raad van Troost inschakelen voor iemand anders, zonder dat die persoon dat weet. U kunt wèl voor zo iemand bidden, want door te bidden maakt u gebruik van heel andere principes.

Hoewel ik vele keren heb gezien dat mensen wonderbaarlijk snel herstelden, is de Raad van Troost niet altijd in staat om tot volledige genezing te leiden. Wij zijn onderworpen aan de wetten van Karma, Voorzienigheid en onze eigen beperkingen. Wèl kunnen wij altijd het lijden verlichten en de Overgang vergemakkelijken als daar de tijd voor gekomen is.

 

Tot nu toe heb ik het gehad over fysieke genezing, hoewel er metafysische technieken aan te pas komen. Maar laten wij het voorschrift eens op symbolisch niveau bekijken. “geen ander beroep dan zieken genezen […] en wel kosteloos”. Dat is dan meer dan het werk van een arts of therapeut. Waarom geen ander beroep? Wie zijn die zieken? Wat is genezing? Waarom kosteloos?

Rozekruiser zijn is een roeping. Het is meer dan een beroep. Natuurlijk kun je er een dagelijkse baan bij hebben om in je levensonderhoud te voorzien. Maar de essentie van wat het betekent om een Rozekruiser te zijn ligt op een hoger niveau. Je bent een genezer. Je neemt verantwoording voor je medemens, voor je omgeving, voor de maatschappij waar je in  leeft. En je probeert de ziektes die je daarin aantreft te genezen. Niet omdat dat je beroep is, niet om daar geld mee te verdienen, maar omdat het je wens is om je medemens te helpen, Omdat het je wens is de gekmakende maatschappij waar we in leven te genezen. Omdat het je wens is om van deze wereld een betere plek te maken. Daarom zijn wij utopisten.

Ik moet hierbij ook denken aan de anekdote die ik van een Zenleraar hoorde: Een leerling reisde over de hele wereld, van goeroe naar sjeik en van klooster naar ashram, op zoek naar verlichting. In Japan hoorde hij dat een bepaalde abt de meest verlichte en wijze man ter wereld was. Hij nam meteen de trein en klopte aan op de poort van het klooster. “Meester, meester, ik heb de hele wereld afgereisd op zoek naar wijsheid.” “En wat heb je allemaal al geleerd?” vroeg de abt. De leerling ging in de meditatiezaal op een kussentje zitten en mediteerde acht uur in opperste concentratie. “Ga maar weer,” zei de abt, “we hebben een kok en een tuinman nodig. Stenen boeddha’s hebben we al genoeg.”

Net zoals dat klooster mensen nodig had die de handen uit de mouwen steken, heeft de wereld ook mensen nodig die hard willen werken om er een betere plek van te maken. Lees de Rozekruisers Utopie eens aandachtig door en kijk of er punten zijn waar u denkt dat u zelf kan helpen om de utopie, de ideale wereld, dichterbij te brengen. Zelfs al hebt u een ander inzicht dan de opstellers van dit document, dan is het altijd beter om u daar actief voor in te zetten, dan langs de zijlijn te blijven staan en niets te doen. Meesterschap bereik je door te handelen.

 

Ik laat het aan uw eigen meditatie over om boven het symbolische niveau uit te stijgen en andere spirituele waarheden te vinden.

Met broederlijke groet,

Michiel Schillhorn van Veen